خروجی های موفق آبان

استارت آپ IRRAP

توانسته است محصول حساس راپچردیسک را تولید و عرضه نماید.

استارت آپ XENODE

بر روی پوشش‌های آندی فعال بوده

استارت آپ APCLOR

در حوزه گندزدایی آب شرب شهری و روستایی فعالیت دارد

استارت آپ Neoxi

در زمینه گندزدایی محصول خود را تولید و به بازار عرضه نماید

استارت آپ Oxanode

در زمینه در زمینه تصفیه شیرابه و پساب های صنعتی فعالیت دارد

استارت آپ راد

در زمینه سیستم های گندزدایی و الکترولایزرها با تمرکز بر روی آب توازن کشتی فعالیت دارد

استارت آپ UV

در زمینه در زمینه ضد عفونی و خنثی‌سازی بار میکروبی آب با استفاده از پرتودهی فعالیت دارد

استارت آپ Neoxi

در زمینه در حوزه مهندسی سطح و مهندسی فعال است

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت