استارت آپ MBR

۱۴۰۰-۱۰-۰۷

روش MBR یا روش بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب نوعی فرایند لجن فعال است که در آن جداسازی فاز مایع و جامد توسط فیلتراسیون غشائی انجام می شود. غشاهای مورد استفاده در روش غشایی MBR در تصفیه فاضلاب در محدوده میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون قرار گرفته و لذا فرایند MBR با اندازه حفراتی بین  ۰/۴ – ۰/۰۱ میکرون قادر به حذف تمامی جامدات معلق از جمله باکتریها و مواد کلوئیدی است.


شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت