گواهینامه ها و مجوزها

شتابدهنده آبان پیشرو در صنعت آب و انرژی

شما همراهان گرامی شتابدهنده آبان می توانید در این قسمت مجوزها، گواهینامه ها و استاندارهای کسب شده توسط ما را مشاهده نمایید.

استانداردها

مجوز دانش بنیان

مجوزهای ارزشگذاری

عضویت ها

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت