مطالعات بازار

مطالعات بازار (Market Studies) 

جز بسیار مهمی از گزارش های امکان سنجی (Feasibility Study) به شمار می رود که در پروژه های صنعتی و خدماتی از آن استفاده می شود. این مطالعات، مستقل از سایر بخش ها انجام می گیرد و نتایج آن مبین آن است که آیا در بازار برای این نوع محصول یا خدمت، تقاضایی تعریف شده است یا خیر؟

خدمات شتابدهنده در حوزه تحلیل بازار (Market Study)
  • تعریف مسئله اهداف مطالعه بازار
  • انتخاب راهکار و تهیه گزارش
  • تعیین راهکارها در مورد هدف
  • تجزیه و تحلیل بازار هدف ،عرضه ، تقاضا
  • تحلیل ریسک­های موجود در بازار و رقبا
  • طرح ریزی توسعه مطالعه بازار

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت