مشاوره فنی

مشاوره فنی محصول 

 بسیاری از شرکت‌هادر مسیر تولید محصولات خود با موانع متنوعی مواجه می‌شوند که بخش زیادی از آنها فنی است. در برخی از موارد محصولات شرکت­های دانش­بنیان نیاز به دانش های متنوعی دارد که در اختیار گرفتن آن برای شرکت هزینه های قابل توجهی دارد علاوه بر آن دانش فنی شرکت ها محدودیت هایی دارد که با استفاده از کارشناسان بیرونی میتوان این محدودیت­ها را برطرف کرد. بر این مبنا خدمت مشاوره توسعه فنی محصولات در حوزه های آب و انرژی در این شتابدهنده می­ توانند برخورددار شوند. 

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت