استارت آپ IRRO

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  روش  ﻧﻤﮏ زداﺋﯽ  از  آب ﻫﺎي  ﺷﻮر  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻓﺮآﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ  ﻣﻌﮑﻮس  اﺳﺖ.  ﻓﺮاﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪTDS  آب ﺧﺎم را ﺗﺎ  99% ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ،  وﯾﺮوسﻫﺎ و دﯾﮕﺮ  ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ100  %  ﺣﺬف ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎي آﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در راﻫﺒﺮي  و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد

 

محصولات

راههای ارتباطی

  • تهران، خیابان ستارخان، خیابان آفرند، پلاک 22

  • 021-42693691

  • 021-66935437

  • abanaccelerator@gmail.com

شتاب‌دهنده آبان، حامی و پشتیبان شما

از دانشگاه تا صنعت