استارتاپ Oxanode

 

در سال‌های اخیر روش‌های اکسایش پیشرفته در تصفیه‌ی آلاینده‌های غیر قابل تصفیه‌ی بیولوژیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش‌های اکسایش پیشرفته روش الکترواکسیداسیون می‌باشد که با اعمال جریان الکتریکی، فرایند تصفیه انجام می­شود و مقدار لجن نیز بسیار کمتر از دیگر روش­های تصفیه پساب است.

مکانیزم:

در طول دو دهه اخیر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته‌ی الکتروشیمیایی ( EAOPs) توجه زیادی را به عنوان یک روش امیدوار کننده در بین فرآیندهای اکسایشی پیشرفته بخود جلب کرده است. ساده‌ترین و مرسوم‌ترین روش (EAOPs) روش اکسیداسیون آندی است که مواد آلی می‌توانند مستقیما در سطح آند با انتقال الکترون و یا بطور غیر مستقیم با جذب فیزیکی OH. در سطح آند و یا معرف‌های موجود در حجم محلول نظیر گونه‌های کلر فعال، O۳، پرسولفات‌ها و H۲O۲ اکسید شوند.