• پروژه :IRRO
  • وب سایت : IRRO

شرح پروژه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  روش  ﻧﻤﮏ زداﺋﯽ  از  آب ﻫﺎي  ﺷﻮر  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻓﺮآﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ  ﻣﻌﮑﻮس  اﺳﺖ.  ﻓﺮاﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪTDS  آب ﺧﺎم را ﺗﺎ  99% ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ،  وﯾﺮوسﻫﺎ و دﯾﮕﺮ  ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ100  %  ﺣﺬف ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎي آﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در راﻫﺒﺮي  و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.