” آبان” پیشتاز در نوآوری

رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ، در ﺑﻌﺪ اول، ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ در ﺣﻮزه آب و اﻧﺮژى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻧﺨﺒﻪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻓﻨﺎور ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

در ﺑﻌﺪ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﻰ و در ﺑﻌﺪ ﺳﻮم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﻨﺎوران و ﻣﺴﺘﻌﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮاى ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن.

چشم انداز ما

 • آبان ایجاد ۱۲ شرکت دانش بنیان تولیدى را در افق برنامه ۵ ساله خود هدف گذارى کرده است. ایجاد اکوسیستم بومى فناورانه در حوزه آب و انرژى با تلفیق صنعت و تکنولوژى، مهمترین بخش چشم انداز فعالیت شتابدهنده آبان است.

 • حاصل فعالیت صنعتى آبان تا کنون انجام بیش از ۲۰
  پروژه صنعتى در صنایع نفت، گاز، پتروشیمى، آب و
  فاضلاب و انرژى مى باشد.

 • شتابدهنده آبان توانسته است تا کنون با ایجاد
  شرکت دانش بنیانى استارتاپى موفق، ۷۰ درصد
  مسیر ۵ ساله خود را در صنایع سخت طى کند و قصد
  دارد افق برنامه هاى خود را به شکلى نوین و بر پایه
  اصول شتابدهى موفق خود گسترش و توسعه ببخشد.

حوزه های فعالیت شتابدهنده آبان

گندزدایی آب

به روش های مختلف همچون کلرزنی و UV

نمک زدایی و شیرین سازی

تأمین آب شهری، صنعتی و تجاری

رسوب و خوردگی در صنعت

حذف یا کاهش ایجاد رسوب به منظور رفع خوردگی

تصفیه پساب های صنعتی و شهری

کاهش مصرف آب و کاهش مواد آلوده

تجهیزات ایمنی و کنترلی

توسعه روش های نوین در زمینه ایمنی صنایع

برج های خنک کننده

توسعه فناوری به منظور کاهش آب مصرفی در سیستم های خنک کننده صنایع

همکاران ما در آبان

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید