” آبان” پیشتاز در نوآوری

رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ، در ﺑﻌﺪ اول، ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ در ﺣﻮزه آب و اﻧﺮژى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻧﺨﺒﻪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻓﻨﺎور ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

در ﺑﻌﺪ دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﻰ و در ﺑﻌﺪ ﺳﻮم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﻨﺎوران و ﻣﺴﺘﻌﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮاى ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن.

چشم انداز ما

آبان ایجاد ۱۲ شرکت دانش بنیان تولیدى را در افق برنامه ۵ ساله خود هدف گذارى کرده است. ایجاد اکوسیستم بومى فناورانه در حوزه آب و انرژى با تلفیق صنعت و تکنولوژى، مهمترین بخش چشم انداز فعالیت شتابدهنده آبان است.

 • حاصل فعالیت صنعتى آبان تا کنون انجام بیش از ۲۰
  پروژه صنعتى در صنایع نفت، گاز، پتروشیمى، آب و
  فاضلاب و انرژى مى باشد.

 • شتابدهنده آبان توانسته است تا کنون با ایجاد
  شرکت دانش بنیانى استارتاپى موفق، ۷۰ درصد
  مسیر ۵ ساله خود را در صنایع سخت طى کند و قصد
  دارد افق برنامه هاى خود را به شکلى نوین و بر پایه
  اصول شتابدهى موفق خود گسترش و توسعه ببخشد.

Our Main Features.

Usable Elements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Ultra Performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Easy To Use

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

۰

Coffee Cups

۰

Customers

۰

Our Projects

۰

Working Hours

People Thoughts

Our Talented Staff.

John Doe

Company CEO
Mauris at sapien imperdiet, commodo massa non, metus Sed mollis sit amet ligula.

Emma Mason

Company CEO
Mauris at sapien imperdiet, commodo massa non, metus Sed mollis sit amet ligula.

David Owen

Company CEO
Mauris at sapien imperdiet, commodo massa non, metus Sed mollis sit amet ligula.

Lana Adams

Company CEO
Mauris at sapien imperdiet, commodo massa non, metus Sed mollis sit amet ligula.