رویدادها-بازدید از شتابدهنده آبان

بازدید از شتابدهنده آبان

به گزارش روابط عمومی آبان جناب آقای دکتر لواسانی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مشاور مرکز ملی نوآوری اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس  و جناب آقای دکتر خرسند مدیر رویداد و معاون مالی اداری مرکز ملی نوآوری اجتماعی با حضور در شتابدهنده آبان، از این مجموعه و تیم های فناور مستقر در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید در خصوص همکاری های مشترک و تعامل و ایجاد فرهنگ سازی در اکوسیستم آب و انرژی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید