استارتاپ IRRO

شرح پروژه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  روش  ﻧﻤﮏ زداﺋﯽ  از  آب ﻫﺎی  ﺷﻮر  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻓﺮآﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ  ﻣﻌﮑﻮس  اﺳﺖ.  ﻓﺮاﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪTDS  آب ﺧﺎم را ﺗﺎ  99% ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ،  وﯾﺮوسﻫﺎ و دﯾﮕﺮ  ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ۱۰۰  %  ﺣﺬف ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در راﻫﺒﺮی  و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد

عضویت در خبرنامه آبان

برای دریافت رویداد‌ها و کارگاه‌های آموزشی ما ایمیل خود را وارد کنید