استارتاپ IRRO

شرح پروژه

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  روش  ﻧﻤﮏ زداﺋﯽ  از  آب ﻫﺎی  ﺷﻮر  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻓﺮآﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ  ﻣﻌﮑﻮس  اﺳﺖ.  ﻓﺮاﯾﻨﺪ  اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪTDS  آب ﺧﺎم را ﺗﺎ  99% ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ،  وﯾﺮوسﻫﺎ و دﯾﮕﺮ  ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ  در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ۱۰۰  %  ﺣﺬف ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎد و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﺳﻬﻮﻟﺖ در راﻫﺒﺮی  و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی، ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد